کمیته فنی همایش

امیر مهجوریان

امیر مهجوریان

رئیس کمیته فنی و مدیر فنی آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا
رضا کرمی

رضا کرمی

مدیرعامل شرکت مهندسی نرم افزار گلستان
سعید مؤمنی

سعید مؤمنی

مدیرعامل شرکت حاسب سیستم
پیمان سنایی

پیمان سنایی

مدیرعامل شرکت شایان فاوا
هوشنگ بشارتیان

هوشنگ بشارتیان

عضو کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و هیئت مدیره شرکت شاپرک
سبحان علی آبادی

سبحان علی آبادی

مشاور امنیت سازمان فناوری اطلاعات-مرکز ماهر
علی فیروزی

علی فیروزی

دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار
فائزه حسینی

فائزه حسینی

دبیر کمیته فنی و نماینده معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات
پریسا صیادی

پریسا صیادی

نماینده معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات