کمیته علمی همایش

 

اسلام ناظمی

اسلام ناظمی

دانشگاه شهید بهشتی
فریدون شمس

فریدون شمس

دانشگاه شهید بهشتی
جعفر حبیبی

جعفر حبیبی

دانشگاه صنعتی شریف
سید ابراهیم ابطحی

سید ابراهیم ابطحی

دانشگاه صنعتی شریف
محسن شریفی

محسن شریفی

دانشگاه علم و صنعت
مهرنوش شمس‌فرد

مهرنوش شمس‌فرد

دانشگاه شهید بهشتی
حسن حقیقی

حسن حقیقی

دانشگاه شهید بهشتی
علی معینی

علی معینی

دانشگاه تهران
سعید پارسا

سعید پارسا

علم و صنعت
سعید جلیلی

سعید جلیلی

دانشگاه تربیت مدرس
رامتین خسروی

رامتین خسروی

دانشگاه تهران
نسترن حاجی حیدری

نسترن حاجی حیدری

دانشگاه تهران
فتانه تقی‌یاره

فتانه تقی‌یاره

دانشگاه تهران
بهروز زارعی

بهروز زارعی

دانشگاه تهران
علیرضا طالب‌پور

علیرضا طالب‌پور

دانشگاه شهید بهشتی
مقصود عباسپور

مقصود عباسپور

رئوف خیامی

رئوف خیامی

دانشگاه صنعتی شیراز
فرهاد مردوخی

فرهاد مردوخی

دانشگاه رازی کرمانشاه
حمیدرضا احمدی فر

حمیدرضا احمدی فر

دانشگاه گیلان
کامبیز بدیع

کامبیز بدیع

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
جعفر محمودی

جعفر محمودی

دانشگاه امام حسین
مهدی فشارکی

مهدی فشارکی

دانشگاه مالک اشتر
سعید شکرالهی

سعید شکرالهی

دانشگاه شهید بهشتی
محمود نشاطی

محمود نشاطی

دانشگاه شهید بهشتی
سید ابوالقاسم میرروشندل

سید ابوالقاسم میرروشندل

دانشگاه گیلان