کمیته اجرایی

دکتر یوسف رستگاری

دکتر یوسف رستگاری

علی کاظمی مقدم

علی کاظمی مقدم

نسترن صفوی

نسترن صفوی

دلارام گلپایگانی

دلارام گلپایگانی

مرتضی خرمی

مرتضی خرمی

آزاده احمدی

آزاده احمدی

مرضیه سمغانی‌نژاد

مرضیه سمغانی‌نژاد

امید شهسواری

امید شهسواری

هادی معصومی

هادی معصومی

مهدی فعال

مهدی فعال

درنا نظامی

درنا نظامی