راهنمای تهیه مقاله

برای تهیه مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

  • مقالات به زبان فارسی نگارش شوند.
  • مقالات باید نشان دهنده کار جدید باشند و قبلا در کنفرانس یا مجله دیگری چاپ نشده باشد.
  • مقالات در پایگاه استنادی جهان اسلام و سایت مرجع دانش (سیویلیکا) نمایه خواهند شد.
  • مقالات در دو گروه علمی و تجربی پذیرفته می‌شوند.
  • مقالات علمی حداکثر در 8 و مقالات تجربی در 10 صفحه تهیه شوند.
  • به ازای هر صفحه اضافی (تا سقف 15 صفحه) مبلغ 1/000/000 ریال هزینه پس از پذیرش برای چاپ دریافت می‌شود.
  • ارسال مقاله تنها از طریق EasyChair امکان‌پذیر است.
  • الگوی ارسال مقالات:

 

الگوی تهیه مقاله