رؤسا و دبیران اولین همایش پیشرفت های معماری سازمانی

رئیس همایش

مهندس نصرالله جهانگرد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران 

 رئیس شورای سیاست‌گذاری

 دکتر سید حسن صدوق

رئیس دانشگاه شهید بهشتی 

دبیر همایش

دکتر فریدون شمس

هیئت علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی و مدیر آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس‌گرا

دبیر علمی همایش

دکتر اسلام ناظمی

هیئت علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

دبیر اجرایی

دکتر سعید شکرالهی

هیئت علمی پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی