تعرفه ثبت‌نام

نوع ثبت نام

هزینه تا تاریخ 96/9/14 (ریال) 

هزینه بعد از تاریخ 96/9/14 (ریال) 

نویسنده مقاله

3/000/000

3/500/000

عادی

2/000/000

2/500/000 

دانشجویی

1/500/000

2/000/000 

گروهی

(بیش از 5 نفر)

1/400/000

1/800/000