ارتباط با ما

پست الکترونیک This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
تلفن 22409609
نشانی دبیرخانه

تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، طبقه دوم