فراخوان کارگاه‌ها

مؤسسات آموزشی، سازمان‌ها و شرکت‌ها در صورت تمایل به دریافت پوستر با دبیرخانه تماس بگیرند.